سایت جامع نرم افزار و آموزش مهندسی عمران

سایت جامع نرم افزار و آموزش مهندسی عمران

دانلود کتابهای مهندسی عمران و ساختمان

1. آب و فاضلاب در ساختمان – مسعودسعادتمند – عباس نوروزی – انتشارات نما – 1373

2. آبياری سطحی سيستمها و نحوه کاربرد آنها – ملوين کی – محمد حسين ابريشمی – امين عليزاده – انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی - 1369

3. آرماتوربندی سازه های بتن آرمه – فريتز لئونهارد – پرويز نمک فروش – نشر ماکان – 1380

4. آرماتورگذاری : مطابق مقررات ساختمانی ACI – جمال الدين عقيلی – انتشارات شهر آب – 1381

5. آزمايشگاه مکانيک خاک – ليلا افتخاريان – اميد تی تی دژ – نشر کتاب دانشگاهی – 1380

6. آزمايشهای مکانيک خاک – محمودوفائيان – نشرقومس- شفق نشر اصفهان- 1369

7. آسيب ديدگيهای بتن ، علل و عوامل آن – نرمين سيدعسگری – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1366

8. آشنايی با : مکانيک خاک – محمود وفائيان – ناشر : کتابفروشی دهخدا – 1364

9. آناليز سه بعدی سيستم های ساختمانی توسط برنامه ETABS- اشرف حبيب الله – مرتضی رئيسی دهکردی – امير اصولی طالش – انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شريف - 1372

10. آناليز و طراحی سازه های بلند – برايان استوفرد اسميت – آلکس کول – حسن حاجی کاظمی – انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد - 1375

11. آئين نامه پل سازی: شامل بارگذاری، زيرسازه، پلهای بتن آرمه و پيش تنيده – کمال ميرطلائی – انتشارات ارکان اصفهان – 1370

12. آئين نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

13. آئين نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی – معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوين معيارها – انتشارات سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات - 1377

14. ارزيابی اتصالات صلب جوشی متداول در ايران – علی مزروعی – واهاک سيمونيان – مجيد نيکخواه عشقی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن - 1378

15. استاندارد آزمايش های تعيين مقاومت بتن در سازه ( آزمايش های غيرمخرب و نيمه مخرب بتن ) – مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

16. اصول فنی ساختمان – محمود ماهرالنقش – ناشر : مؤلف – 1372

17. اصول کيفيت و تصفيه آب و فاضلاب – محمد شريعت پناهی – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1371

18. اصول محاسبه انتقال حرارت در اجزای ساختمانی – جمشيد رياضی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1374

19. اصول مهندسی زلزله – خسرو برگی – مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) – 1373

20. اصول مهندسی سد – طاهر باهرطالاری – مرتضی علی قربانی – انتشارات باغ انديشه – 1380
 
 
21. اصول و تکنولوژی بتون مسلح به ا لياف فولادی : Steel Fiber Reinforced Concrete – عبدالله کيوانی – انتشارات رودکی اروميه - 1369

22. اصول هيدروژئولوژی کاربردی – احمد خورسندی آقايی – انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق – 1380

23. بارگذاری و سيستم های باربر – داود مستوفی نژاد – نشر ارکان – 1378

24. بامبو عنصر سازنده ای در ساختمانهای سبک – عباسعلی تسنيمی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1376

25. بتن پيش تنيده – شاهين تعاونی – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1367

26. بتن و اجرای آن – علی اکبر رمضانيانپور – پرويز قدوسی – محمدحسين هوشدارتهرانی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1382

27. بررسی افت صوتی ديوارهای سبک – محمدجعفر هدايتی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1381


29. برنامه تحليل و طراحی سازه ها RISA-3D & 2D – حميدرضا خشنود – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان – 1377

30. برنامه طراحی سازه های فولادی SAPSTL – اشرف حبيب ا... – ادوارد ال. ويلسون – عباس مختارزاده – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان و مرکز کامپيوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت – 1374

31. برنامه ويژه تحليل و طراحی شالوده های گسترده و مرکب MATS " نسخه گرافيکی " به همراه اشاره ای بر تئوری خمش صفحات مستطيلی و المانهای محدود خمش صفحه – عباس مختارزاده – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان و مرکز کامپيوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت – 1373

32. بناهای زيرزمينی ( طراحی – اجرا – نگهداری ) – آ. بووار لوکوآنه – گ. کولومبه – ف. استول – ابوالحسن بهنيا – کامبيز بهنيا – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1373

33. پرسش و پاسخ مقاومت مصالح پوپوف – رضا نخعی – کورش فروغان – ناشر : نشر اتحاد


35. پمپ های سانتريفوژ (ساختمان – انتخاب و کاربرد – تئوری)_ عبدالعلی فرزاد – انتشارات فنی حسينيان – 1364

36. پی سازی – علی فاخر – انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران - 1371

37. پی سازی – مهرداد رهبری – انتشارات پرهام – 1370

38. تأثير زلزله بر سدهای خاکی – محمود وفاييان – انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان - 1369

39. تحليل اجزای محدود – جی. ای. اکين – مسعود مفيد – ابوالحسن وفايی – انتشارات دانشگاه صنعتی شريف – 1376

40. تحليل سازه های دو – محمد رضايی پژند – محمد مؤيديان – انتشارات دانشگاه امام رضا - 1377
41. تحليل سازه های يک – محمد رضايی پژند – محمدرضا سالاری – انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) – 1375


43. تحليل و تشريح مسائل طراحی سازه های فولادی بر مبنای آئين نامه فولاد ا يران (مبحث 10 از مجموعه مقررات ملی ايران) – حبيب بهروزی فردين – آرمان ربيعی گهر – آراز خديوپور – پيروز علامه – انتشارات روزبهان - 1380

44. تحليل و طراحی سازه ها SAP 2000 ] ساپ 2000 [ - اشرف حبيب ا... – افشين ترابی – محمدامين کوهکن – انتشارات سيمای دانش – 1380

45. تحلِيل وطراحی سيستمهای مهندسی عمران – آلن اسميت – ارنست هينتون – رولندلويس – محمدتقی بانکی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی- 1369

46. تکنولوژی بتن- صمد ديلمقانی - انتشارات دانشگاه تبريز – 1369

47. تکنولوژی لوله کشی – اف. هال – اردشير اطيابی – ناشر : مؤلف – 1372

48. تکنولوژی و دوام بتن – کامران مالکی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1370

49. تنش در ورقها و پوسته ها – ای. سی. يوگورال – غلامحسين رحيمی – انتشارات دانشگاه تربيت مدرس - 1375

50. تورم و واگرايِی خاکها از ديد مهندس ژئوتکنيک – فرج اله عسکری – جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران - 1372

51. توزيع لنگر – جی. ام. گر – محمدرضا اخوان ليل آبادی – مرکز نشر دانشگاهی – 1366

52. توصيه های بين المللی برای طرح و اجرای سازه های بنايی غير مسلح و مسلح – کامران مالکی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن - 1370

53. توصيه هايی برای طراحی اتصالات در سازه های بتن آرمه – مجيد رضا نقيه – ناشر : ارکان - 1374

54. توصيه هايی برای محاسبه اثر باد بر سازه – فريبا هاديان – ناشر : مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن - 1378

55. تونلسازی – حسن مدنی – مرکز نشر دانشگاه صنعتی اميرکبير – 1380

56. جداسازی لرزه ای در مقابل زلزله – آر. ايوان اسکينر – ويليام اچ. روبينسون – گرمی اچ. مک وری – محسن تهرانی زاده – فرزانه حامدی – انتشارات پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – 1378

57. جداول در مهندسی عمران – فرهاد علمی – مرتضی رئيسی – ناشر : مؤلف – 1375

58. حريم منابع آب و کاربرد آن در برنامه ريزی ناحيه ای – سعدا... ولايتی – انتشارات خراسان – 1371

59. خاک های شور و سديمی (اصول ، ديناميک و سلول سازی) – ای. برسلو- بی. ال. مک نيل - دی. ال. کارتر – حسام مجللی – مرکز نشر دانشگاهی تهران - 1373

60. خودآموز و مرجع دستورات SAP 2000 – سپهر رئيسيان زاده – نشر کتاب دانشگاهی – تهران – 1380

61. داده های پايه شتابنگاشتهای شبکه شتابنگاری کشور – حميد رضا رمضی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن - 1376

62. در و پنجره پروفيل آهنی – جواد فرازمند – انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – 1375

63. دستگاه طراحی کامپيوتری سازه های بتن آرمه CAD concret- عباس مختارزاده – يحيی همتی – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان – 1374

64. دوام بتن با سيمانهای پوزولانی در شرايط آزمايشگاهی مشابه خليج فارس – علی اکبر رمضانيانپور – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1380

65. راهنمای استاتيک و مقاومت مصالح در گزيده ای از مسائل فصول مختلف – منصور سعيدبخش – ناشر : منصور سعيدبخش - 1370

66. راهنمای بررسی های محلی و تخمين پايداری سطوح شيبدار سنگی به روش تجربی – سعيدهاشمی طباطبايی – محمدحسين توفيق ريحانی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1382


68. راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه – شاپور طاحونی – نشر توسعه ايران – 1382

69. رفتار و طرح لرزه ای ساختمان های بتن مسلح – عباسعلی تسنيمی – مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

70. روش اندازه گيری نوفه در ساختمانها ( استاندارد پيشنهادی ) – مينا مکانيک – خسرو مولانا – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1376

71. روشهای انرژی تحليل سازه ها – ب. و. يانگ – علی کاوه – شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1375

72. روش های کلی اجرا بناهای زيرزمينی – ژاک ماتيوا – ژان فرانسوا بوگارد – ابوالحسن بهنيا – کامبيز بهنيا – انتشارات دانشگاه تهران

73. روش های گوناگون اندازه گيری آب ( هيدرومتری ) – علی مراد حسن لی – انتشارات دانشگاه شيراز – 1379

74. رهنمودهايی برای طراحی لرزه ای خطوط لوله نفت و گاز – محمود حسينی – مهران تيو – وزارت فرهنگ وآموزش عالی – مؤسسه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- 1376

75. زلزله: بررسی پديده طبيعی و محاسبه سازه های مقاوم در مقابل آن – شمس الدين مجابی – انتشارات جهاددانشگاهی – 1370

76. زلزله شناسی مهندسی ( جلد اول ) – فريدون کيايی – انتشارات مهندسين مشاور جواب – 1372

77. زمين شناسی مهندسی – ويژه دانشجويان مهندسی عمران – حسن صادقی- دانشگاه امام حسين (ع): مؤسسه چاپ و انتشارات – 1382

78. ساخت خانه با سازه چوبی (الگوئی از ساختمانهای سبک و مقاوم در برابر زمين لرزه) – اندرسن،لروی اسکار – محمد کاظم سيفيان – دانشگاه تهران- 1377

79. ساختمان و تجهيزات آرشيو – ميشل دوشن – شهلا اشرف – رضا مهاجر – انتشارات سازمان اسناد ملی ايران – 1371

80. ساختمان های تجاری با راندمان بالا – نمايندگان صنعت ساختمان های تجاری – انتشارات ذره – 1382
81. سازه های ساختمان بلند – ولف گانگ شولر – حجت الله عادلی – انتشارات دهخدا – 1371

82. سدهای بتنی، طرح و اجرا – جليل ابريشمی – ناصر وهاب رجايی – انتشارات شرکت به نشر – 1380

83. سدهای پاره سنگی – محمود وفاييان – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان - 1374

84. سيستم پی لغزشی برای محافظت ساختمانهای کوچک در برابر زلزله – ابوالفضل حسنی – محسن تهرانی زاده – فريبرز محمدی تهرانی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1375

85. سيستم مرکب در ساختمان ( کمپوزيت ) – پرويز پارسی راد – نشر ماکان – 1381

86. سيستم های انتقال آب – ابوالفضل شمسايی- مرکزنشردانشگاه صنعتی اميرکبير(پلی تکنيک تهران)- 1381

87. سيستم های هيدرولوژيکی مدل سازی بارندگی – رواناب – وی. پی. سينگ – محمدرضا نجفی – انتشارات دانشگاه تهران – 1381

88. سيمان - عباس طائب – انتشارات مرکز تحقيقات سيمان دانشگاه علم و صنعت ايران- 1374

89. شناخت مواد و مصالح ساختمانی – علی اصغر حمزه گودرزی – مرکز نشر ثمر – 1381

90. طراحی پل (پل های بتن مسلح، فولادی، و پيش تنيده) – شاپور طاحونی – انتشارات دانشگاه تهران – 1369

91. طراحی تونلهای آبی انستيتوی ئيدروپرايکت-مسکو – انستيتو سراسری طراحی تحقيقاتی ئيدروپراکت شوروی – ماشاءا... ميار عليپور – انتشارات شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس – 1366

92. iطراحی دقيق والها به روش لوله های گسيختگیاK. W. Johansen – بهروز حکيما – انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران – 1367

93. طراحی ساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله – مينورو واکاباياشی – محمد مهدی سعادتپور – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان - 1372

94. طراحی سازه های بتن آرمد – اس. يو. پيلای ودِيگران – محمدصادق معرفت – انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه تهران – 1374

95. طراحی سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار ETABS2000 – حبيب اله اشرف – محمدعلی برخورداری – جواد هاشمی – 1381

96. طراحی سازه های ضد زلزله – جيمزآندرسون – کريستوفرآرنولدو ديگران – علی شريفی – رسول ميرقادری- مرکز نشر دانشگاهی - 1380

97. طراحی سازه های فولادی به روش LRFD – آبراهام روکاچ – مجيد اقبالی زارچ – نشر علوم روز – 1378

98. طراحی شبکه های فاضلاب و حفاظت کانال – جمال الدين عقيلی – انتشارات سيمای دانش – 1379

99. طراحی کاربردی ساختمانهای مقاوم در برابر زمين لرزه – ديويد کی – فريبرز ناطقی الهی – مهرتاش معتمدی – انتشارات مؤسسه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – 1376

100.طراحی و اجرای ساختمانهای بنايی مقاوم در برابر زمين لرزه – فريبرز ناطقی الهی – مهرتاش معتمدی – انتشارات نوپردازان – 1382

101.طراحی و اجرای ساختمانهای چوبی – يونيدو – محمد ابراهيم سجودی – محمد کريم عليزاده حصاری – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1371

102.طراحی هندسی معابر روشهای مدرن راه سازی – محمود صرافين – ناشر : مؤلف – 1377

103.طرح اختلاط بتن طبق آيين نامه بتن آمريکا [ACI 211.1-Reapproved 1997] – کميته اi[211.1] انجمن بتن آمريکا – عليرضا باقری – محمود ايراجيان – نشر انگيزه – 1378

104.طرح خميری ساختمانهای فلزی – ديسک، رابرت او – ميرجعفر علوی – انتشارات دانشگاه تهران – 1368

105.طرح لرزه ای ساختمانهای آجری – حسن مقدم – انتشارات دانشگاه صنعتی شريف – تهران – 1377

106.طرح و محاسبه بتون مسلح – محمود اميراحمدی – انتشارات اميد – 1368

107.طرح و محاسبه پل جلد اول : پل ها بتنی – شاپور طاحونی – نشر دانش امروز (وابسته به مؤسسه انتشارات اميرکبير) - 1362

108.طرح و محاسبه قابهای شيبدار – محمدجعفر کرمی – ناشر: مؤلف – 1365

109.طرح هندسی راه – گرشاسب نريمانی – انتشارات دانشگاه تهران – 1380

110.عايقهای حرارتی – سعيد امانی – عبدالرضا کرباسی – انتشارات سازمان بهره وری انرژی ايران – 1383

111.عملکرد برخی از مصالح برای تعمير سطحی بتن در شرايط شبيه سازی شده خليج فارس – طيبه پرهيزگار – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1382

112.فرمهای ساختمانی – مهدی فرشاد – انتشارات دانشگاه پهلوی – 2537

113.قنات : فنی برای دستيابی به آب – هانری گوبلو – ابوالحسن سروقدمقدم – محمدحسين پاپلی يزدی – انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی – 1371

114.کاربرد سنگريزه در سازه های هيدروليکی – ديويد استفنسن – فرزاد ولی پور گودرزی – انتشارات نشر دانش امروز – 1372

115.کتاب راهنماو حل المسائل محاسبات فنی ساختمان – مجيد ظهير مسگری – نشر کارآفرينان – 1382

116.مباحث بنيادی اجرای سازه های فولادی – فريدون ايرانی – انتشارات بنياد فرهنگی رضوی - 1370

117.مباني تئوري سـاختمانهاي پوسـته اي- مهدي فرشـاد- انتشارات دانشـگاه شـيراز- 1355

118.iمبانی زمين شناسی مهندسی -اA.C.Waltham - اکبر قاضی فرد – نعيم امامی – انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان – 1380

119.مبانی نظريه خميری در خاک – اميرالدين صدرنژاد- دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی- 1379

120.مبانی هيدروديناميک کانالهای باز به انضمام تست و مسائل حل شده – حسين افضلی مهر – منوچهر حيدرپور – انتشارات ارکان – 1380

121.متره و برآورد ساختمان – حسين سوداگر – انتشارات فنی حسينيان – تهران – 1372


123.محاسبات ساختمانهای بتنی – حسين سوداگر

124.محاسبه ساختمانهای فلزی – حسين سوداگر – ناشر: مؤلف – 1369

125.محاسبه تونل ها با روش همگرايی – فشردگی – سعيد قربان بيگی – انتشارات دانشکده صنعت آب و برق – 1381

126.مديريت دفع و بازيافت مواد زايد جامد شهری در ايران – محمدعلی عبدلی – انتشارات سازمان شهرداريهای کشور – 1379

127.مرمت و تقويت سازه های بتن مسلح در مناطق زلزله خيز – پرويز مباحی – بابک اسماعيل زاده حکيمی – ناشر : بنياد مسکن انقلاب اسلامی – 1371

128.مسائلی از بارگذاری – اميرعباس محمدی – ناشر : سالکان - 1373

129.مشخصات ايستگاههای شبکه شتابنگاری کشور – حسين ميرزايی علويچه – اسماعيل فرزانگان – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن - 1377

130.مصالح ساختمان – احمد حامی – انتشارات دانشگاه تهران – 1378

131.معيارهای طراحی سازه پايدار در برابر زمينلرزه – جی.دبليو.هاوسنر – پی.سی.جنينگز – ابوالحسن رده – انتشارات دفتر نظامات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی – 1371

132.مقاومت مصالح – علی کاوه – انتشارات دانشگاه يزد – 1371

133.مقاومت مصالح پيشرفته سيستم SI – استيون تيموشنکو – حميدرضا اشرفی – انتشارات آييژ – 1380

134.مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به کمک بادبندهای فولادی – عباسعلی تسنيمی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1379

135.مکانيک خاک – کامبيز بهنيا- امير محمد طباطبايی- موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - 1372

136.مکانيک خاک – ن. سيتويچ – محمود وفائيان – مرکز انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان – 1372

137.مهندسی ترابری : ( اصول برنامه ريزی و مدل سازی حمل ونقل ) – پل اچ رايت – نورمن جی اشفورد – شهريار افندی زاده – اميرمسعود رحيمی – مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران – 1379

138.مهندسی زه کشی – جيمز.ان.لوتين – محمدابراهيم بازاری و ديگران – انتشارات دانشگاه مشهد – 1370

139.مهندسی ژئوتکنيک لرزه ای – Steven L.Kramer – مجدالدين ميرمحمدحسينی – بابک عارف پور- پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - 1378

140. مهندسی سنگ کاربردی – اورت هوک – عبدالرضا طاهريان – انتشارات دهخدا – 1381

141. نقش اتصالات در مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله – کميته بين المللی بتن اروپا – اصغر وطنی اسکوئی – انتشارات سيمای دانش – 1380

142. نقش ساختارهای سنگی در ژئوتکنيک از ديدگاه مکانيک سنگ – اصغر لادريان – ناشر : مؤلف – 1378

143. نقشه برداری مسير و قوس ها در راهسازی ( جلد اول ) – عليرضا سليمانی – انتشارات آذرخش – 1379

144. نقشه ها و نيمرخهای زمين شناسی برای مهندسين عمران – پيتر آر توماس – محمدحسن بازيار و ديگران – انتشارات دانشگاه علم وصنعت ايران – تهران – 1374

145. هيدرولوژی کاربردی – محمد مهدوی – انتشارات دانشگاه تهران – 1371

146. هيدروليک کانال های روباز – غلامعباس بارانی – انتشارات دانشگاه شهيد باهنر کرمان - 1374
+ نوشته شده در  14 Feb 2011ساعت ۱۲:۲۷ بعد از ظهر  توسط عبــاس حمــــاد  |